Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1          Positievevibes_:  gevestigd te (4708KB) Roosendaal aan het adres Kastanjeberg 15, KvK: 77810295, Btw-identificatienummer: NL003241409B45, (positievevibes_@hotmail.com)

1.2          Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Positievevibes_ zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3          Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Positievevibes_ zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4          Overeenkomst: de tussen Positievevibes_ en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DEEL I 

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

 1. Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Positievevibes_.

2.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3          Alle aanbiedingen en/of offertes van Positievevibes_ zijn vrijblijvend, tenzij door  Positievevibes_ uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4          Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Positievevibes_ zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5          Aanbiedingen en/of offertes van Positievevibes_  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6          Positievevibes_ behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Positievevibes_ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7          Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8          Eventueel aansluitend door of namens Positievevibes_ gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Positievevibes_.

2.9          Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11      Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Positievevibes_ voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12     Positievevibes_ heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13      Zonder schriftelijke toestemming van Positievevibes_ is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1          Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Positievevibes_  van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2          Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Positievevibes_  langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  Positievevibes_langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3         Positievevibes_ behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4         Positievevibes_ is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Positievevibes_  een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren. Bij grotere bedragen kan Positievevibes_ als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Positievevibes_ betaalt in dit geval de rembourskosten.

3.5          Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Positievevibes_, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.6          Mocht Positievevibes_ van haar rechten ingevolge de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Positievevibes_ de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Positievevibes_ contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.7        Positievevibes_ is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8          Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

 1. Prijzen

4.1          Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2          Alle opgegeven prijzen op life-lines.net/global zijn in USD / GBP en excl. BTW

4.3          Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1          Positievevibes_ is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2          Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Positievevibes_ aangegeven wijze en op de door Positievevibes_ aangegeven betalingscondities. Bij keuze voor AfterPay zullen de betalingscondities van AfterPay van kracht zijn.

5.3          Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft  Positievevibes_ het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4          De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

5.5. Na aanschaf van een online programma met een creditcard, dient de klant zelfstandig zijn of haar abonnement op te zeggen door een e-mail te sturen, voorzien van de naam van de klant. Indien er geen opzegging plaatsvindt, zullen de abonnementskosten automatisch worden voortgezet.

6. Levering

6.1          Positievevibes_ gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Positievevibes_ is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2          Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan  Positievevibes_ kenbaar heeft gemaakt.

6.3          De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Positievevibes_ zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Positievevibes_ zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4          Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Positievevibes_ tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan  Positievevibes_ bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Positievevibes_ deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Positievevibes_. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Positievevibes_ schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.2          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Positievevibes_ worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3          De garantieregeling en -termijn van Positievevibes_  komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Positievevibes_ is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

7.4          Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door Positievevibes_  gegrond worden bevonden, zal Positievevibes_ naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Positievevibes_ is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.5          De garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

 1. a)   De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. b)   De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Positievevibes_ en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;
 3. c)    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Retourzendingen

8.1          Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Positievevibes_ onder de door haar te stellen condities.

8.2          Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1          Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Positievevibes_ alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Positievevibes_ zijn voldaan.

9.2          Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3          Het is de Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Positievevibes_ separaat te bewaren.

9.4          Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door Positievevibes_, toebehoren aan Positievevibes_.

9.5          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Positievevibes_ kan worden opgevraagd en ingezien.

 1. Overmacht

10.1      In geval van overmacht is Positievevibes_ bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Positievevibes_ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

10.3      Positievevibes_ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Positievevibes_ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4      Indien Positievevibes_ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1      De aansprakelijkheid van Positievevibes_  – evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door Positievevibes_  ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Positievevibes_ wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Positievevibes_  komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Positievevibes_ steeds beperkt tot het bedrag dat door de Consument-afnemer en/of Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Positievevibes_ is betaald, tot een maximum van EUR 200.

11.2       Positievevibes_ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1      Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer jegens Positievevibes_, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1      Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij Positievevibes_, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Positievevibes_ Positievevibes_  houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Zie ons Privacybeleid.

13.2     Positievevibes_ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3      Positievevibes_ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1      Op alle Overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij  Positievevibes_ er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen.

DEEL II 

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

15. Herroepingsrecht

15.1      Ingeval een Consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van Positievevibes_, dan geldt het navolgende.

Bij levering van producten

15.2      Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan  Positievevibes_ bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.3      Tijdens de bedenktijd zal de Consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Positievevibes_  retourneren, conform de door Positievevibes_ verstrekte redelijke instructies.

15.4      Wanneer de Consument-afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan Positievevibes_ . Het kenbaar maken dient de Consument-afnemer te doen middels het modelformulier (Bijlage 1). Nadat de Consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5      Indien de Consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar   herroepingsrecht respievelijk de zaak niet aan Positievevibes_ heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6      De Consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Bij levering van diensten

15.7      Bij levering van diensten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.

15.8      Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de Consument-afnemer zich richten naar de door Positievevibes_ bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

15.9      Indien de Consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

15.10   Indien de Consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal Positievevibes_ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door Positievevibes_.

15.11   Positievevibes_ sluit het herroepingsrecht van de Consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:

 1. a)   die door Positievevibes_  tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument-afnemer;
 2. b)   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. d)   die snel kunnen verouderen;
 5. e)   waarvan de prijs schommelt zonder dat Positievevibes_ hier invloed op heeft;
 6. f)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 7. g)   voor hygiënische producten waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

15.10.2: Diensten:

 1. a)   zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument-afnemer is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;
 3. c)   betreffende weddenschappen en loterijen.